______________________________


      

Proponowane stronyCertyfikat Nr 4/2020/DPL


- Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 4/2020/DPL
wydany przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.


Oznaczanie właściwości fizykochemicznych

   LP

Rodzaj badania

Metoda badawcza/ norma

 

1

Oznaczanie gęstości cieczy i substancji stałych

OECD 109,
PN-C-0504:1982 oraz CIPAC MT 3 i EEC A.3

2

Oznaczanie pH środków ochrony roślin

PN-C-04665:2001
i CIPAC MT 75

3

Oznaczanie kwasowości/zasadowości środków ochrony roślin

PN-C-04665:2001
i CIPAC MT 31

4

Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej

OECD 114 oraz
PN-EN ISO 3104: 2004
PN-EN ISO 3105:2002

5

Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda

PN-ISO 2555:1999
PN-EN-ISO 3219:2000
i PN-EN 12092:2004

6

Oznaczanie utraty masy próbki materiału badanego

CIPAC MT 17

7

Przeprowadzenie składowania substancji chemicznych i
preparatów w temperaturze otoczenia i badanie ich trwałości

Technical Monograph
GIFAP No 17

8

Przeprowadzenie przyspieszonego starzenia

CIPAC MT 46

9

Składowanie substancji chemicznych i preparatów w
temperaturze 0°C

CIPAC MT 39

10

Badanie trwałości fizycznej produktów ciekłych
składowanych w temperaturze 0°C

CIPAC MT 39

11

Oznaczanie trwałości rozcieńczenia środków ochrony
roślin tworzących z wodą roztwory

CIPAC MT 41
i CIPAC MT 179

12

Oznaczanie wylewności płynnych środków ochrony roślin

CIPAC MT 148

13

Oznaczanie zwilżalności środków ochrony roślin

PN C-04662:1987
i CIPAC MT 53.3

14

Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych

PN-C-04654:1997
i CIPAC MT 15.1,
MT 161 i MT 168

15

Oznaczanie trwałości emulsji wodnych

PN-C-04652:1998
i CIPAC MT 36

16

Oznaczanie pienienia

CIPAC MT 47

17

Oznaczanie gęstości nasypowej utrzęsionej

CIPAC MT 33, 159 i 169

18

Oznaczanie wielkości ziarna materiałów ziarnistych metodą
na sucho

PN-C-04501:1971
CIPAC MT 59.1
i CIPAC MT 58.2

19

Oznaczanie wielkości ziarna materiałów ziarnistych metodą

CIPACMT 59.3,
CIPAC MT 167,
i CIPAC MT 185

20

Oznaczanie szybkości rozpuszczania się w wodzie

CIPAC MT 176

21

Badanie opakowania

Technical Monograph
GIFAP No 17

22

Badanie skuteczności mycia opakowania

Metoda własna

23

Ocena wyglądu próbki badanej

Technical Monograph
GIFAP No 17

24

Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek

CIPAC MT 187
ISO 13320-1;1999

25

Oznaczanie samorzutności dyspergowania stężonych
zawiesin

CIPAC MT 160

26

Oznaczanie zawartości pyłu w produktach granulowanych

CIPAC MT 171

27

Oznaczanie szybkości rozpuszczania środków

CIPAC MT 60

28

Badania zaprawy nasiennej pod kątem jej
równomiernego rozmieszczenia na nasionach

CIPAC MT 175

29

Badanie przepływowości granulatów

CIPAC MT 172

30

Oznaczanie odporności na ścieranie granulatów

CIPAC MT 58.2

31

Pomiar napięcia powierzchniowego roztworów wodnych

OECD 115
EEC A.5

32

Oznaczanie rozpuszczalności substancji chemicznych
w wodzie: metoda wytrząsania w kolbie

OECD 105
EEC A6

33

Oznaczenie rozpuszczalności substancji chemicznych
w rozpuszczalnikach organicznych: metoda wytrząsania w kolbie

OECD 105
EEC A.6

34

Oznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda
- metoda wytrząsanego naczynia

OECD 107
EEC A.8

35

Oznaczanie temperatury topnienia substancji chemicznych
z zastosowaniem rurki kapilarnej w kąpieli ciekłej

OECD 102
EEC A1

36

Oznaczanie temperatury wrzenia substancji chemicznych z
zastosowaniem rurki kapilarnej w kąpieli ciekłej
- Metoda wg Siwoloboff'a

OECD 103
EEC A2

37

Oznaczanie stałych szybkości hydrolizy substancji
chemicznych w wodzie

OECD 111
EEC C.7

38

Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metoda miareczkową

OECD 112

39

Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metodą spektrofotometryczną

OECD 112

40

Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metodą konduktometryczną

OECD 112

41

Oznaczanie temperatury krystalizacji

PN ISO 1392
OECD 102

42

Oznaczanie temperatury topnienia substancji chemicznych

OECD 102
EEC A.1

43

Oznaczanie temperatury wrzenia substancji chemicznych
z zastosowaniem rurki kapilarnej w bloku metalowym

OECD 103
EEC A.2

44

Oznaczanie rozpuszczalności substancji chemicznych
w wodzie: metoda wymywania w kolumnie

OECD 105
EEC A.6.

45

Oznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda:
metoda wolnego mieszania

OECD 123

46

Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda
metodą pH-metryczną dla substancji jonizujących się

OECD 122

47

Foto-transformacja substancji chemicznych w wodzie

OECD 316

48

Foto-rozkład substancji chemicznych w glebie

OPPTS 835.2410

49

Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie
w przeliczeniu na suchą masę gleby

PN-ISO 11465

50

Stabilnosc termiczna w powietrzu

OECD 113

51

Wyznaczenie współczynnika załamania światła -refrakcja

Farmakopea Polska
wyd. VI 2002

52

Oznaczanie skręcalności optycznej substancji chemicznych

Farmakopea Polska
wyd. VI 2002

53

Przeprowadzanie przyspieszonego testu starzeniowego
substancji chemicznych i ich mieszanin w temp. 40°C
przy wilgotności wzgl. 75%

Dyrektywa nr 75/318/EEC
zał. ICH Q1A

54

Przeprowadzanie długoterminowego testu starzeniowego
substancji chemicznych i ich mieszanin w temp. 250C
przy wilgotności wzgl. 60%

Dyrektywa nr 75/318/EEC
zał. ICH Q1A

55

Oznaczanie prężności par substancji metodą gazu
nasyconego

OECD 104
EEC A.4

56

Oznaczanie prężności par substancji metodą statyczną

OECD 104
EEC A.4

57

Oznaczanie prężności par substancji metodą dynamiczną

OECD 104
EEC A.4

58

Oznaczanie prężności par metodą efuzji Knudsena

EEC A.4

59

Oznaczanie właściwości utleniających substancji/preparatów
chemicznych stałych

EEC A.17

60

Oznaczanie właściwości piroforycznych ciał stałych i ciekłych

EEC A.13

61

Oznaczanie właściwości utleniających cieczy

EEC A.21

62

Oznaczanie temperatury samozapłonu cieczy

EEC A.15

63

Oznaczanie minimalnej temperatury zapłonu pyłu

PN-EN 50281-2-1:2002-12

64

Zapalność (ciała stałe)

EEC A.10

65

Oznaczanie temperatury zapłonu

EEC A.9

66

Oznaczanie zdolności substancji stałych do
samonagrzewana się aż do samozapalenia

Test UN N.4

67Oznaczanie temperatury początku wrzenia   PN-ISO 918
   ASTM D86-07
   PN-EN ISO 3405:2004
68Oznaczanie względnej temperatury samozapłonu
dla ciał stałych
   EEC A.16
69Właściwości wybuchowe:
Oznaczanie wrażliwości na uderzenie
Oznaczanie wrażliwości na tarcie
Oznaczanie wrażliwości termicznej
   EEC A.14

Kontakt:
Zakład Analityczny
Kierownik
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej
Kierownik Zakładu 
mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 88 41 350

Zakład Technologii Chemicznej i Biotechnologii
Kierownik Zakładu 
dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO – prof. nadzw.
tel. 22 88 41 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647