Badania fizykochemiczne

Certyfikat Nr 4/2020/DPLWŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH
Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 17/2020/DPL wydany
przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych


WYKAZ METOD

Badania wymagane dla rejestracji środków ochrony roślin  • Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku
 • Oznaczanie pH środków ochrony roślin
 • Oznaczanie kwasowości/zasadowości środków ochrony roślin
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
 • Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
 • Oznaczanie utraty masy próbki materiału badanego
 • Składowanie substancji chemicznych i preparatów w temperaturze otoczenia i 0°C
 • Przeprowadzenie przyspieszonego starzenia
 • Badanie trwałości fizycznej produktów ciekłych składowanych w temperaturze 0°C
 • Oznaczanie trwałości rozcieńczenia środków ochrony roślin tworzących z wodą roztwory
 • Oznaczanie wylewności płynnych środków ochrony roślin
 • Oznaczanie zwilżalności środków ochrony roślin
 • Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych
 • Oznaczanie trwałości emulsji wodnych
 • Oznaczanie pienienia
 • Oznaczanie gęstości nasypowej utrzęsionej
 • Oznaczanie wielkości ziarna materiałów ziarnistych metodą na sucho i na mokro
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania się w wodzie opakowań rozpuszczalnych
 • Badanie opakowania i skuteczności mycia opakowania
 • Ocena wyglądu próbki badanej
 • Rozkład wielkości cząstek
 • Oznaczanie samorzutności dyspergowania stężonych zawiesin
 • Oznaczanie zawartości pyłu w produktach granulowanych
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania środków ochrony roślin
 • Badania zaprawy nasiennej pod kątem jej równomiernego rozmieszczenia na nasionach
 • Pomiar napięcia powierzchniowego roztworów wodnych
 • Rozpuszczalność substancji chemicznych w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych
 • Oznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda - metoda wytrząsanego naczynia
 • Oznaczanie temperatury topnienia substancji chemicznych z zastosowaniem rurki kapilarnej w kąpieli ciekłej lub w bloku metalowym
 • Oznaczanie temperatury wrzenia substancji chemicznych z zastosowaniem rurki kapilarnej w kąpieli ciekłej - Metoda wg Siwoloboff’a lub w bloku metalowym
 • Oznaczanie stałych szybkości hydrolizy substancji chemicznych w wodzie
 • Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych w wodzie
 • Oznaczanie temperatury krystalizacji
 • Przyspieszone starzenie substancji chemicznych /temp. 40° C wilgotn. wzgl. 75%/
 • Długoterminowy test starzeniowy substancji chemicznych /temp. 25°C, wilgotn.wzgl. 60%/
 • Fototransformacja substancji chemicznych w wodzie
 • Oznaczanie prężności par substancji metodą gazu nasyconego lub metodą statyczną
 • Stałe dysocjacji substancji chemicznych w wodzie/ metoda spektrofotometryczna/
 • Współczynnik podziału n-oktanol/woda metodą wolnego mieszania lub pH-metryczną
 • Oznaczanie właściwości utleniających substancji/preparatów chemicznych stałych i ciekłych
 • Oznaczanie właściwości piroforycznych ciał stałych i ciekłych
 • Oznaczanie temperatury samozapłonu substancji /preparatów chemicznych ciekłych
 • Oznaczanie minimalnej temperatury zapłonu pyłu
 • Palność substancji /mieszanin chemicznych stałych 

Kontakt:
Joanna Kalbarczyk
Tel. 22 88 41 220